Пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на НУБА като битови отпадъчни материали

За нас е удоволствие да съобщим, че в началото на годината партньорът ни ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД получи одобрение на свое проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 за изграждане на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на битови отпадъчни материали и вече има сключен договор с изпълнител за доставка и монтаж на техника и оборудване за инсталация за съвместно предварително третиране и рециклиране на литиево-йонни, никел метал-хидридни и никел-кадмиеви батерии и акумулатори.

Проектът е с № BG16M1OP002-2.009-0042 и е финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Oсновната цел е разработване и прилагане на пилотен демонстрационен подход за предотвратяване образуването, подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на НУБА, като поток битови отпадъчни материали, чрез който да се осигури ефективност и ефикасност на технологията, предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и ресурсна ефективност и практически модел на кръгова икономика.

Повече информация може да намерите на уебсайта на бенефициента – www.makmetal.eu

Като организация по оползотворяване на излезли от употреба батерии и акумулатори пожелаваме успех на ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД в реализацията на проекта им като споделяме разбирането за непосредствените ползи от отклоняването на отпадъчните батерии от депата и насочването на тези потоци към инсталации за повторна употреба и/или рециклиране.