Основна дейност и приоритети

Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство. Около една трета от използваните ресурси се превръщат в отпадък и вредни емисии. Отпадъците представляват и загуба на природни ресурси. Ето защо надеждното управление на отпадъците може да защити общественото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните запаси, което ще помогне на идните поколения да съществуват в чиста околна среда.

Включване в колективна система по оползотворяване и изпълнение на задълженията по разделно събиране и третиране на отпадъците от батерии и акумулатори;

Разделно събиране, обхващащо възможно най-голяма част от потребителите /генераторите на отпадъци;

Увеличаване на количеството на повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от батерии и акумулатори;

Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на масово разпространени отпадъци;

Йерархично управление на отпадъците – 1. предотвратяване, 2. повторна употреба, 3. рециклиране, 4. друго оползотворяване и 5. обезвреждане;

Насърчаване и развиване на екологично насочено поведение, както на обикновенния потребител, така и на фирмите;

Преминаване към кръгова икономика. Отпадъците не трябва да се разглеждат само като заплаха за човека, а също като ресурс, чрез правилната употреба на който може да се сведе до минимум използване на суровини. Основната цел е ефективно използване на материалите, съдържащи се в отпадъците, като се връщат ефективно в икономиката и допринася за рационалното използване на природните ресурси.