Членство

Наши членове са вносителите, производителите и лицата, които въвеждат батерии и акумулатори от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО). От създаването си през 2009г. досега Екобатери АД успешно изпълнява ангажиментите на своите членове към екологичното законодателство, като предлага икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение за изпълнение на целите, заложени в нормативната уредба. На нас се довериха, представители на различни световни и европейски марки, утвърдени производители на батерии и акумулатори и реномирани търговски вериги със значителен пазарен дял.

Екобатери АД изпълнява задълженията си по договора със съответния вносител, производител и лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО), срещу заплащане на вноска за пуснатите на пазара батерии и акумулатори в страната.

При сключването на договор с Екобатери АД и попълването на справка-декларация от страна на вносителите, производителите и лицата, които въвеждат батерии и акумулатори от друга държава – членка на Европейската общност (ЕО), се издава удостоверение. Чрез него се доказва принадлежност към Организацията и Вие се освобождавате от задължението за заплащане на продуктова такса при вноса/въвеждането на батерии и акумулатори на територията на страната. Удостоверението се представя при поискване от контролните органи.

Членовете на Организацията НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).