Кои сме ние?

Екобатери АД

е организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии иакумулатори (НУБА), притежаваща Разрешение ООп – НУБА – 01 – 01/06.11.2017г., издадено от Министерство на околната среда и водите, съгласно Закона за управление на отпадъците. Чрез добре организирана и ефективно работеща система, Екобатери АД дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, да изпълнят задълженията си съгласно Закона за управление на отпадъците за постигане на целите по чл. 17 и 18 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ бр. 2 от 2013г.).

Екобатери АД си сътрудничи, както с фирмите, дължащи продуктова такса за пуснатите на българския пазар батерии и акумулатори, така и с общинската администрация, държавни институции и неправителственни организации в провеждането на екологична политика в страната по отношение на отпадъците от батерии и акумулатори.