Събиране и рециклиране на батерии и акумулатори

Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали и опасни химикали. Нерегламентираното им изхвърляне е вредно за околната среда и човека и може да доведе до непредсказуеми последици в бъдещето. Изхвърлянето им в общите контейнери за смесен битов отпадък е забранено и наказуемо!

Нашата цел е повишаването на общественото съзнание по проблемите на управлението на негодни за употреба батерии и акумулатори и привличането на потребителите за участие в изгражданите от организацията схеми за събиране.

Създавайки оптимална логистична схема за събиране на НУБА, Екобатери АД разполага поетапно контейнери за разделно събиране на старите батерии и акумулатори.

Потребителите трябва да знаят, че могат да върнат старите батерии в търговските обекти продаващи батерии.

Бъдете отговорни, запазете природата чиста!