Ползи от членството

Екобатери АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите, поставени в екологичното законодателство и отменя изискването за заплащане на ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

Екобатери АД, чрез своите подизпълнители разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага комплексна услуга по оползотворяването на отпадъците от НУБА, включващо разполагане на съдове, периодично им обслужване и професионално изпълнение на заложените в договора и регламентираните в нормативната уредба задължения. Членството в Екобатери АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху основната Ви дейност, като възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения и управлението на негодните за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на Вашата дейност.