Как работим?

Организацията сключва договор със съответния производител или лице, коeто пуска на пазара батерии и акумулатори, с цел да се уредят взаимоотношения между двете страни при поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от батерии и акумулатори, пуснати от него на българския пазар.

Екобатери АД изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за батериите и акумулаторите, произведени или внесени/въведени на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от вноските на членовете към Екобатери АД се инвестират в изграждането и функционирането на устойчива система за оползотворяване на отпадъците от батерии и акумулатори.