Author: ecobat

Проектът е пилотен и демонстрационен и е реализиран по ОП „Околна среда 2014-2020” Острата необходимост от решения в областта на устойчивото управление на отпадъците и важността от повишаване на обществената информираност за рециклирането са горещи теми, които обединяват бизнеса, правителствата, неправителствените...

Как безопасно да се отървем от излязлата от употреба техника? Купувай, купувай, купувай! Това е думата, която олицетворява живота на хората в последните поне 50 години и ако първоначалната ви реакция е да го отречете, огледайте се около себе си и...

За нас е удоволствие да съобщим, че в началото на годината партньорът ни ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД получи одобрение на свое проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 за изграждане на пилотна демонстрационна система за подготовка за предварително третиране и/или рециклиране на...