Екобатери АД

е организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), притежаваща Решение ООп – НУБА – 01 – 01/06.11.2017г., издадено от Министерство на околната среда и водите.

Как работим?

Екобатери АД сключва договор със съответния производител или лице, коeто пуска на пазара батерии и акумулатори.

Екобатери АД изпълнява задълженията си по договора с членовете на колективната си система, срещу заплащане на вноска за батерии и акумулатори, произведени или внесени/въведени на територията на страната, срещу което му се издава удостоверение. Акумулираните средства от таксите на членовете на Екобатери АД се инвестират в изграждането на устойчива система за оползотворяване на отпадъци.

Задължения

Екобатери АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите, поставени в екологичното законодателство и отменя изискването за заплащане на ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС (МОСВ).

Цялостно решение

Екобатери АД разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на отпадъците от батерии и акумулатори, включващо менажиране, логистика и професионално изпълнение на целите по договора.

Фокус

Екобатери АД Ви позволява да съсредоточите усилията си върху основната Ви дейност и да възложите на квалифицирани специалисти изпълнението на Вашите задължения управлението на отпадъците от батерии и акумулатори, образувани в резултат на Вашата дейност.

Свържете се с нас:

Адрес:
гр. София 1517, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2

За административни запитвания:

Е-mail: office@ecobatterybg.com;
тел.: 02/ 492 18 55;

За заявки за извозване на стари батерии, акумулатори и електроуреди:

Е-mail: order@makmetal.eu
Тел.: 0800 14 100